Statut Towarzystwa

Marcin Woszczak
 2015-04-28 09:39:03

Statut Miasteckiego Towarzystwa Sportowego "Hamer" w Miastku

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Miasteckie Towarzystwo Sportowe „Hamer” w Miastku w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Miastko. 

§3
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą  o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i związków sportowych  o  takim samym  lub podobnym charakterze działania. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Stowarzyszenia.

§5
Stowarzyszenie  opiera swoją działalność  na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw  może zatrudniać pracowników: osoby fizyczne i prawne.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§6
Celem Stowarzyszenia jest:
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych.
Promowanie gminy Miastko.
Działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu i kultury, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
Mobilizacja społeczeństwa  do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci.
Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu  wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
Promowanie i organizacja wolontariatu.

§7
Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:
Koordynuje działaniami członków, wolontariuszy, darczyńców i sponsorów współpracując bezpośrednio z samorządem terytorialnym  przy organizacji  różnych imprez rekreacyjno–sportowych.
Współdziała w realizacji państwowego i samorządowego programu  upowszechniania  kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga  działania mające na celu  tworzenie dogodnych  warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku.
Organizuje zloty, festyny, konkursy oraz inne masowe  imprezy sportowo – rekreacyjne.
Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo – rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno – rozrywkowym w zależności od zainteresowań członków.
Propaguje  uprawianie  kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także  innych form  aktywnego wypoczynku.
Udziela informacji o swojej działalności  i działalności zrzeszonych ogniw organizacyjnych, współpracując w tym zakresie z prasą,  radiem i telewizją.
Prowadzi działalność wydawniczą własną, inicjuje i popiera  prace naukowo–badawcze w zakresie  masowej kultury fizycznej.
Organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji.
Organizuje konferencje i  seminaria odnoszące się do spraw  stanowiących domenę  działań Stowarzyszenia.
Koordynuje działalność zrzeszonych członków  kształtując wspólne kierunki działania.
Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie  kultury fizycznej  i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań  na rzecz osób niepełnosprawnych, a także  innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją zadań statutowych.
Organizuje wyjazdy członków Stowarzyszenia  i społeczności lokalnej  na imprezy sportowe i rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających,

§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący  cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia  na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową  lub   inną formę wspierania. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu  przez swojego przedstawiciela. Członka wspierającego przyjmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  na wniosek Zarządu.

§10
Członkowie zwyczajni maja prawo:
Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia  oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach  z głosem stanowiącym.
Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§11
Do obowiązków członków  zwyczajnych należy:
Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
Przestrzeganie postanowień statutu i  uchwał władz Stowarzyszenia.
Regularne opłacanie składek członkowskich.
Dbanie o dobre imię  Stowarzyszenia i jego majątek.

§12

Członkowie wspierający posiadają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym. Mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych władz z głosem doradczym.
Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

§13
Członkostwo ustaje wskutek:
wystąpienia,
wykreślenia z rejestru członków,
wykluczenia,
zgonu,
rozwiązania Stowarzyszenia,
utraty praw publicznych.
Wystąpienie dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca.  Zarząd może uzależnić  przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków  członka władz Stowarzyszenia.
Członek nie wykonujący  obowiązków statutowych może być  pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu. Wykreślenia może dokonać także Zarząd w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż1 rok.
Wykluczenie  następuje po stwierdzeniu  nie przestrzegania postanowień statutowych, uchwał władz statutowych lub regulaminów, a także w przypadku  działania na szkodę Stowarzyszenia. Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień. Wezwanie należy wysłać  na ostatni adres, oficjalnie podany przez członka. 

§14
Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

§15
O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa  na skutek zgonu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia członka są  wykonywane z dniem ich podjęcia.
W terminie jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany  może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Zarząd, na skutek odwołania może własną uchwałę uchylić. W przypadku  nie uchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez Walne Zebranie. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§17
Kadencja Zarządu  i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§18
Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 0,5 ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba że  statut przewiduje inne warunki ważności uchwały.

§19
Walne Zabranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może  być  zwyczajne  lub  nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie  jest zwoływane co 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia przy czym termin, miejsce i porządek  dzienny powinien być podany do wiadomości członków nie później niż 14 dni  przed datą zabrania.
Walne Zebranie może być zwoływane co dwa  lata dla przyjęcia sprawozdania władz.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na żądanie:
Zarządu,
Komisji Rewizyjnej,
nie mniej niż 0,5  liczby członków zwyczajnych; wniosek  powinien być sporządzony na piśmie  i podpisany  przez członków żądających zwołania Walnego Zebrania, ponadto powinien określać przedmiot spraw jakie  będą rozpatrywane  przez Walne Zebranie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane może być w każdym czasie  przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od daty uchwały lub złożenia Zarządowi wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§20
W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwal, wiążących  wszystkich członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu wynosi co najmniej ½ w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych  w drugim terminie.
Każdy członek zwyczajny ma jeden glos.
W każdym Walnym Zebraniu modą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania  należy:
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie  oceny działalności tych organów.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom.
Dokonywanie wyboru członków Zarządu i  Komisji Rewizyjnej  z wyjątkiem  przypadków kooptacji będącej w gestii Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Podejmowanie uchwał w sprawie zmian  statutu i rozwiązania Stowarzyszenia lub jego likwidacji oraz przeznaczeniu jego majątku.
Rozstrzyganie  odwołań  w sprawach członkostwa.
Uchwalanie  kierunków i programu działania.

§22
Zarząd  jest organem władzy  Stowarzyszenia  działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami i przed nim odpowiada za swoją prace.
Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
Zarząd w ciągu 7 dni od daty wyboru, na swoim pierwszym posiedzeniu  wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym określa  organizację  oraz tryb swej pracy, podziału  zadań, kompetencji i obowiązków  dla  poszczególnych członków Zarządu.
W razie ustąpienia członka Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
Członek Zarządu, który nie uzyskał  absolutorium  nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
Zarząd odbywa posiedzenia nie  rzadziej niż  4 razy w roku.
O terminie i porządku obrad Zarządu, Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej. 

§23
Do kompetencji Zarządu należy:
Działanie w imieniu Stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia  i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał.
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia  oraz jego realizacja.
Zarządzanie majątkiem i funduszami.
Uchwalenie wysokości składek członkowskich.
Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
Rozpatrywanie sporów  powstałych w obrębie Stowarzyszenia.
Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania  ze swojej działalności.
Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji  Walnego Zebrania  lub uregulowane przez Walne Zebranie.

§24
Komisja rewizyjna:
Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działania Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie.
Komisja Rewizyjna  w ciągu 7 dni od daty wyboru, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna ustanawia regulamin swego działania, w którym określa  organizację i tryb swej pracy , podział zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Komisji.
W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej , Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków  Komisji pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 0,5 ogólnej  liczny członków pochodzących z wyboru.
Komisja wykonuje swoje czynności  na posiedzeniach. W okresie  miedzy posiedzeniami  poszczególne czynności  mogą wykonywać  członkowie  Komisji, działając na jej zlecenie. 

§25
Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.
Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia  oraz żądanie wyjaśnień w sprawach wątpliwych , składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli, stawiając wniosek  o udzielenie  lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi  i jego członkom.
Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia.
Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
REPREZENTOWANIE  STOWARZYSZENIA

§26
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.
Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

§27
Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych  oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa  lub Wiceprezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu.
Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może  ustanowić  pełnomocnika działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości  oraz fundusze.
Majątek  Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,  spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz  ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może  otrzymać dotacje i fundusze na zadania zlecone.
Stowarzyszenie  nie prowadzi działalności gospodarczej.

§29
Zakazane jest:
a)  udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników  oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności,  jeżeli przekazywanie  to następuje bezpłatnie  lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywanie majątku na rzecz członków,  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to  wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)     zakupu towarów i usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie,  członkowie  jej organów lub pracownicy  oraz ich osoby bliskie, na zasadach  innych niż w stosunku do osób  trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§30
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić  na  mocy  uchwały Walnego Zebrania Członków  podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności o najmniej połowy uprawnionych do głosowania i wymaga zatwierdzenia  przez organ rejestracyjny.
Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza likwidatora, określa sposób rozwiązania Stowarzyszenia  oraz  wskazuje cel  na jaki ma być  przeznaczony majątek. podejmuje większością 3/4 obecnych członków.
Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia, likwidator występuje  do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru  stowarzyszeń kultury fizycznej.
Powyższy tekst statutu przyjęto podczas zabrania założycielskiego Stowarzyszenia odbytego w dniu 7 grudnia 2014 roku w Miastku