ZImowa Za-Dyszka 21.02.2016

Wiesława Lamorska
 2016-01-17 00:00:00

Ze względów organizacyjnych i w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie zawodników, start i metę przenieśliśmy do Łodzierzy. Biuro zawodów w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.
Miejsce startu i mety: Łodzierz koło Miastka.
Start nastąpi o godz. 12.00

Poniżej zarys trasy biegu na na 10 km, w Łodzierzy koło Miastka ...
jak i link do zapisów na zimową za-dyszkę MTS HAMER!!!
http://czas-start24.pl/czas_start24/registration/187

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ:
„ZIMOWA ZA-DYSZKA” 21.02.2016 w Miastku

CEL IMPREZY:

Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu

Promowanie zdrowego stylu życia

Promocja Miasta i Gminy Miastko

ORGANIZATOR

 1. Miasteckie Towarzystwo Sportowe HAMER w Miastku

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 21.02.2016 r. (niedziela) w Miastku.

Start nastąpi o godz. 12.00

Miejsce startu i mety: Łodzierz k.Miastka.

Dystans, trasa, pomiar czasu:

 1. Bieg na dystnsie 10 km (trasa nieatestowana).
 2. Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego za pomocą chipów.
 3. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona.
 4. Trasa biegu przebiega drogami leśnymi i polnymi.

KATEGORIE

 1. Kategoria generalna mężczyzn.
 2. Kategorie wiekowe kobiet:

K1 – 16-29 lat, K2 – 30-39 lat, K3 – 40-49 lat; K4 – 50 i więcej

Kategorie wiekowe mężczyzn:

M1 – 16-29 lat, M2 – 30-39 lat, M3 – 40-49 lat, M4 – 50 i więcej

Każdy z uczestników na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

UCZESTNICTWO

 1. W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy w dniu zawodów ukończą 16-ty rok życia.
 2. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują własnoręcznie oświadczenie, że są zdolni do biegu, startują na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych praw wobec organizatora za własną niedyspozycję do biegu i ewentualne szkody na zdrowiu lub życiu powstałe w wyniku tej niedyspozycji (podst. prawna: Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dnia 12.09.2001 r.) lub przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych.
 3. Zawodnicy w wieku 16-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów przed startem.
 4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu zawodów 21.02.2016 r. w biurze zawodów w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy w godz. 9.00-11.30.
 5. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg główny będzie realizowany systemem elektronicznym przez firmę HERKULES.
 6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu.
 7. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie http://www.hamer.miastko.net do dnia 17.02.2016 r. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego na konto MTS HAMER z podaniem imienia i nazwiska. Nr konta 08 9321 0001 0041 4777 2000 0010.
 8. Zgłoszenia będą również przyjmowane w biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00- 11.30.
 9. Organizator wyznacza limit uczestników: 200 osób. Jeśli liczba uczestników będzie przekraczać 200 osób organizator zastrzega sobie prawo, że medale pamiątkowe będą wysłane zawodnikom pocztą.

OPŁATY

 1. Opłata startowa dla uczestników powyżej 18-tego roku życia opłacona do 07.02.2016r. wynosi 20 zł.
 2. Po 07.02.2016 r. obowiązuje opłata startowa w wysokości 25 zł.
 3. Opłata startowa nie będzie pobierana od uczestników w wieku 16-18 lat.
 4. Opłaty będzie można dokonać w biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00-11.30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biuro zawodów w dniu biegu mieścić się będzie w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzyw godz. 9.00 – 11.30
 2. Organizator przewiduje na trasie punkt z wodą i posiłek regeneracyjny po biegu.
 3. Bieg odbędzie bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie biegu, uwzględniając ruch pojazdów.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
 6. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb zawodów, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku; w tym na zamieszczanie danych w przekazach telewizyjnych, internetowych w celach promocji imprezy przez Miasteckie Towarzystwo Sportowe Hamer.